Založení strany

Otázka: Jsem nezávislým členem zastupitelstva obce, ale během svého působení v rámci komunální politiky jsem zjistil, že sám skoro nic nezmůžu. Je nás takových více, ale žádná ze stávajících politických stran nám nevyhovuje. Proto jsme se rozhodli, že si založíme vlastní stranu. Jaké jsou formální...

Otázka: Jsem nezávislým členem zastupitelstva obce, ale během svého působení v rámci komunální politiky jsem zjistil, že sám skoro nic nezmůžu. Je nás takových více, ale žádná ze stávajících politických stran nám nevyhovuje. Proto jsme se rozhodli, že si založíme vlastní stranu. Jaké jsou formální podmínky?

Odpověď: Podle dnešního práva je nutný písemný návrh na registraci, který musí být podán nejméně tříčlenným přípravným výborem předmětné vznikající politické strany nebo hnutí. Členy výboru mohou být pouze státní občané ČR starší 18 let. Tito členové musí svůj návrh podepsat – a dále čitelně uvést jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Přípravný výbor vybere ze svého středu tzv. zmocněnce, který bude oprávněn jednat jeho jménem. Další podmínkou je petice nejméně 1000 občanů (každý musí mimo své signace uvést své jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště). V petici musí být naspáno, že tito podepsaní občané žádají vznik daného politického subjektu. Nutnou náležitostí jsou i stanovy, které se podávají ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat:

sídlo politické strany nebo hnutí,

název a zkratku politické strany nebo hnutí,

programové cíle,

práva a povinnosti členů,

způsob stanovení členských příspěvků (pouze když je strana bude vybírat). Ex lege nesmí výše členských příspěvků přesáhnout

50 000 Kč za rok

ustanovení o organizačních jednotkách, především vymezení rozsahu, v němž mohou pro předmětný politický subjekt nabývat majetek a hospodařit s ním nebo popřípadě nabývat jiná majetková práva, a o rozsahu, ve kterém mohou jednat a zavazovat se jménem daného politického subjektu.

vyjmenování všech orgánů připravované strany či hnutí, orgánů statutárních i revizních a rozhodčích. Dále musíte uvést způsob ustavování těchto orgánů a vymezení jejich kompetencí

způsob, kterým statutární orgány jednají a podepisují. A zda-li (popřípadě vymezení rozsahu) mohou činit právní úkony jménem strany či hnutí i další členové nebo pracovníci,

zásady hospodaření,

způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany nebo hnutí.

Návrh na registraci se podává na Ministerstvo vnitra v Praze, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování (Ministerstvo vnitra ČR, U obecního domu 3 112 20 Praha 1). Na tuto adresu se podávají i návrhy na výmaz, oznámení o zrušení nebo oznámení změny stanov politické strany nebo hnutí.

Správní poplatek se při podání registrace politické strany nebo hnutí neplatí, bez správního poplatku jsou rovněž návrhy na výmaz, oznámení o zrušení nebo oznámení změny stanov politické strany nebo hnutí.

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace politické strany či hnutí je možné se odvolat. Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním Ministerstva vnitra ČR, že jeho návrh na registraci nemá zákonem stanovené náležitosti, nebo že jsou v něm neúplné nebo nepřesné údaje, může se do 15 dnů od doručení upozornění domáhat u krajského soudu určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí krajského soudu se již nelze odvolat. Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou však členové přípravného výboru podat do 30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí řádně doručeno zmocněnci, opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR v Brně (NS ČR Burešova 20, 657 37 Brno).

Mgr. PETR KOLMAN,

právník,

člen Zastupitelstva MČ Brno – Komín

Výběr auditora

Otázka: Kdo a podle čeho je oprávněn vybrat auditorskou firmu (starosta, rada, zastupitelstvo)? Je nutno provést výběrové řízení?

Odpověď: Zákon o obcích neupravuje způsob výběru auditora (auditorské firmy) pro provedení ročního přezkoumání hospodaření obce. Odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok má podle § 104 odst. 4 písm. a) starosta. Rozhodnutí o výběru auditora vydá rada obce, neboť tato činnost není zákonem vyhrazena zastupitelstvu. V případě, že si však zastupitelstvo rozhodování o určení auditora vyhradí, rozhoduje tento orgán. Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok mezi obcí a auditorem (auditorskou firmou) podepisuje starosta obce (opět, není-li vnitřními předpisy určeno jinak).

Jelikož úhrada za auditorské služby, kromě hl. m. Prahy a největších statutárních měst, pravděpodobně nepřekročí zákonnou hranici stanovenou pro veřejnou obchodní soutěž ani pro výzvu více zájemcům zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obec není povinna dle zákona o veřejných zakázkách provést výběrové řízení. V praxi obce nejčastěji oslovují více auditorů z důvodu zajištění nejpříznivější ceny.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *