01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Bytová výstavba v letech 1995-1998 byla provázena řadou nových rysů, počínaje změnami ve struktuře nově vznikajícího bytového fondu a změnami v územním rozložení, pokračuje růstem příznivě se vyvíjejících ukazatelů průměrné obytné plochy bytů a vývojem "pokojovosti" v rodinných domech včetně...

Bytová výstavba v letech 1995-1998 byla provázena řadou nových rysů, počínaje změnami ve struktuře nově vznikajícího bytového fondu a změnami v územním rozložení, pokračuje růstem příznivě se vyvíjejících ukazatelů průměrné obytné plochy bytů a vývojem "pokojovosti" v rodinných domech včetně zvýšení podílů vícepokojových bytů v těchto domech s výsledným efektem v podobě zvyšování průměrné rozlohy jednoho každého pokoje v bytě. Významný byl i růst bohatství vznikajícího novou bytovou výstavbou.

Náš rozbor se nemohl dotknout vazeb mezi bytovou výstavbou a demografickým vývojem, důsledků pro změny v rozmístění obyvatelstva, resp. vlivu na procesy urbanizace, ev. dezurbanizace osídlení republiky. Nehovořili jsme o technické vybavenosti nových bytů, nedotkli jsme se důležitého problému nebytových prostor v nově stavěných budovách jako jsou garáže, provozovny atd. Statistika bytové výstavby nepostihuje procesy krajinotvorné, vznikající bytovou výstavbou ani vlivy na změny v chování obyvatelstva a důsledky pro jeho trvalou nebo momentální mobilitu (dojížďka do práce nebo za nákupy, ale také za kulturou ap.).

Dále je třeba uvést, že si musíme být stále vědomi, že u vytypování tendencí pro další období platí určité statistické zákonitosti a že účinnost existujících a i nově připravovaných opatření k podpoře bytové výstavby se zpravidla zjistí až po určité době jejich působení. Tato účinnost je rozdílná a územně dosti diferencovaná.

Dosažené celkové výsledky v bytové výstavbě roku 1998 a v předcházejících dvou až třech letech jsou podle výsledků rozborů úměrné ekonomické situaci.

Zdůraznit je ovšem třeba i některá úzká místa v rozvoji bydlení. Patří k nim:

- nebezpečí stagnace až poklesu v zahajované bytové výstavbě;

- přetrvávající nejistota v investování na podnikatelském principu a realizační zpožďování v uplatnění neziskového principu ve výstavbě cenově dostupnějších nájemních bytů;

- ohlašující se nedostatek stavebních pozemků a jejich cenový růst spolu s využitím daňových nástrojů, a to i ve směru využití části neobydlených bytů;

- zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků formou dotací a regulovaného nájemného i cestou šetření a průzkumů bytové situace a tvorbou programů bydlení ve městech České republiky;

- problematika růstu cen a struktury nákladů při výstavbě bytů, rekonstrukcích a modernizaci.

Podaří-li se s oživením ekonomického růstu zvýšit i tržní působení nájemného (s garancí možnosti úměrné výše příspěvků na bydlení u sociálně slabších domácností), je možné předpokládat územně diferencovaný růst výstavby včetně kvality nových bytů a zvyšování celkové úrovně bydlení v existujícím domovním a bytovém fondu.

Tab. 1 Dokončené byty 1995-1998 podle druhu budov

Dokončené byty Podíl bytů Dokonč. byty na 1 000 obyv. Řetězové indexy počtu dok. bytů

Rok celkem1) v tom ve stavbách celkem v tom celkem v tom

stavby ostatní pro bydlení stavby ostatní stavby ostatní

pro stavby v % pro stavby pro stavby

bydlení2) bydlení bydlení

1995 12 998 10 996 2002 84,6 1,26 1,06 0,19 100,0 100,0 100,0

1996 14 482 12 590 1892 86,9 1,40 1,22 0,18 111,4 114,5 94,5

1997 16 757 15 159 1598 90,5 1,63 1,47 0,15 115,7 120,4 84,5

1998 22 183 20 027 2156 90,3 2,15 1,95 0,20 132,4 132,1 134,9

1) Včetně bytů získaných adaptacemi nebytových prostor, domů s pečovatelskou službou či domovů penziónů a bytů v nebytových objektech.

2) Včetně nástaveb a přístaveb.

Tab. 2 Struktura dokončených bytů 1995-1998 podle druhu objektů

Úhrn Počet bytů v tom Adaptace

Rok všech dokončených v domo- nebyto-

nových z nové v rodinných v bytových v nástavbách a přístavbách vech - v nebyto- vých

bytů výstavby1) domech domech k rodinným k bytovým penzió- vých prostor

domům domům nech objektech

Absolutně

1995 12 998 12 662 5430 3583 1626 357 1609 57 336

1996 14 482 14 037 5730 4080 1852 931 1300 144 445

1997 16 757 15 904 6506 4571 2073 2009 613 132 853

1998 22 183 21 245 8336 6827 2334 2530 811 407 938

V procentech z úhrnu nových bytů

1995 100,0 97,4 41,8 27,6 12,5 2,7 12,4 0,4 2,6

1996 100,0 96,9 39,5 28,2 12,8 6,4 9,0 1,0 3,1

1997 100,0 94,9 38,8 27,2 12,4 12,0 3,7 0,8 5,1

1998 100,0 95,8 37,6 30,8 10,5 11,4 3,7 1,8 4,2

1) Bez adaptace nebytových prostor na byty.

Tab. 3 Počet bytů dokončených ve stavbách pro bydlení 1995, 1996, 1997 a 1998

podle velikostních skupin obcí1)

Velikostní skupina Byty dokončené ve stavbách pro bydlení Počet bytů dokon. ve stavbách pro bydlení

obcí absolutní počet podíl (v %) na 1000 obyv.

(počet obyvatel) 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995-1998

Do 500 1172 1159 1334 1599 10,6 9,2 8,8 8,0 1,34 1,33 1,52 1,87 1,52

500 - 999 1142 1292 1398 1714 10,4 10,3 9,2 8,6 1,34 1,52 1,61 1,99 1,62

1000 - 1999 1089 1466 1401 1889 9,9 11,6 9,2 9,4 1,22 1,64 1,57 2,10 1,63

2000 - 4999 1550 1960 2102 2611 14,1 15,6 13,9 13,0 1,48 1,84 1,99 2,43 1,94

5000 - 9999 771 1250 1781 1800 7,0 9,9 11,8 9,0 0,83 1,34 1,98 1,93 1,52

10 000 - 19 999 725 1031 1622 1637 6,6 8,2 10,7 8,2 0,78 1,13 1,70 1,76 1,34

20 000 - 49 999 888 1040 1523 1882 8,1 8,3 10,1 9,4 0,73 0,81 1,29 1,44 1,07

50 000 - 99 999 451 443 871 1190 4,1 3,5 5,7 5,9 0,39 0,40 0,75 0,95 0,62

100 000 a více 3208 2949 3127 5705 29,2 23,4 20,6 28,5 1,33 1,23 1,30 2,62 1,62

Celkem 10 996 12 590 15 159 20 027 100,0 100,0 100,0 100,0 1,07 1,22 1,47 1,95 1,42

1) Včetně nástaveb a přístaveb

Tab. 4 Byty dokončené ve stavbách pro bydlení 1995-1998

podle druhu stavby a podle velikostních skupin obcí

Byty dokončené ve stavbách pro bydlení

absolutní počet podíl na celkovém počtu bytů

Velikostní skupina rodinné bytové nástavby a přístavby rodinné bytové nástavby a přístavby

obcí celkem domy domy rodinné bytové celkem domy domy rodinné bytové

(počet obyvatel) domy domy domy domy

Do 500 5264 3729 177 1225 133 100,0 70,8 3,4 23,3 2,5

500 - 999 5546 3757 357 1181 251 100,0 67,8 6,4 21,3 4,5

1000 - 1999 5845 3609 810 1144 282 100,0 61,7 13,9 19,6 4,8

2000 - 4999 8223 4028 2242 1329 624 100,0 49,0 27,2 16,2 7,6

5000 - 9999 5602 1948 1685 830 1139 100,0 34,8 30,1 14,8 20,3

10 000 - 19999 5015 1736 1964 635 680 100,0 34,6 39,2 12,7 13,5

20 000 - 49 999 5333 1851 2180 540 762 100,0 34,7 40,9 10,1 14,3

50 000 - 99 999 2955 1029 1422 233 271 100,0 34,8 48,1 7,9 9,2

100 000 a více 14 989 4252 8284 782 1671 100,0 28,4 55,3 5,2 11,1

Celkem 58 772 25 939 19 121 7899 5813 100,0 44,1 32,5 13,5 9,9

Tab. 5 Byty dokončené ve stavbách pro bydlení ve městech

nad 50 tis. obyvatel v letech 1995-1998

Počet dokončených bytů ve stavbách pro bydlení 1995-1998

Město absolutně na 1 000 obyvatel

středního stavu

Praha 9271 1,92

Kladno 29 0,10

České Budějovice 369 0,93

Plzeň 721 1,06

Karlovy Vary 202 0,92

Děčín 64 0,30

Chomutov 17 0,08

Liberec 569 1,42

Most 69 0,24

Teplice 72 0,34

Ústí nad Labem 234 0,60

Hradec Králové 442 1,10

Pardubice 297 0,80

Brno 2153 1,39

Jihlava 184 0,87

Zlín 366 1,11

Frýdek-Místek 106 0,42

Karviná 259 0,42

Havířov

Olomouc 414 0,99

Opava 170 0,68

Ostrava 1477 1,14

Tab. 6 Počet dokončených rodinných

a bytových domů v letech 1995-1998

Rok Absolutní počet Bázické indexy (1995 = 100 %)

rodinných domů bytových domů rodinné domy bytové domy

1995 4885 105 100,0 100,0

1996 5097 185 104,3 176,2

1997 5919 221 121,2 210,0

1998 7633 329 156,3 313,3

Tab. 7 Stavební pozemky a zastavěná plocha

novými rodinnými a bytovými domy 1995-1998

Rodinné domy Bytové domy

Průměrná Průměrná

plocha Průměrná Podíl plocha Průměrná Pdíl

Rok stavebního zastavěná zastavěné stavebního zastavěná zastavěné

pozemku plocha plochy pozemku plocha plochy

v m2 v m2 v % v m2 v m2 v %

1995 778,4 133,3 17,1 2357,7 813,2 34,5

1996 819,2 139,0 17,0 2220,0 611,1 27,5

1997 887,6 144,7 16,3 1923,2 609,5 31,7

1998 902,6 145,7 16,1 1999,6 592,2 29,6

Tab. 8 Obestavěný prostor (kubatura)

a počet podlaží nových rodinných a bytových domů 1995-1998

Rok Rodinné domy Bytové domy

Průměrná kubatura Počet podlaží Průměrná kubatura Počet podlaží

v m3 v m3

1995 947,9 2,5 9402,8 4,7

1996 959,9 2,5 7466,7 4,4

1997 948,7 2,4 7320,7 4,7

1998 954,7 2,4 8617,5 4,9

Tab. 9 Průměrný počet pokojů

v bytech dokončených ve stavbách pro bydlení 1995-19981)

Rok Byty Byty Byty Nástavby a přístavby

celkem v rodinných v bytových k rodinným k bytovým

domech domech domům domům

1995 3,51 4,26 2,41 3,16 1,67

1996 3,29 4,28 2,31 3,06 2,13

1997 3,16 4,31 2,02 3,03 2,17

1998 3,20 4,35 2,22 3,07 2,22

1) Dvougarsoniéry počítány jako byty s 1 pokojem, byty s 5 a více pokoji počítány jako byty s 5,5 pokojů. Kuchyně nejsou nikde započítány.

Tab. 10 Obytná a užitková plocha (m2) jednoho bytu

dokončeného v letech 1995-1998 ve stavbách pro bydlení1)

Druh stavby Obytná plocha Užitková plocha

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Celkem 69,3 67,0 68,5 71,7 111,3 106,2 107,7 109,7

z toho:

Rodinné domy 85,4 88,7 92,8 96,4 140,5 145,1 152,0 154,7

Nástavby a přístavby k rod. domům 60,9 60,8 60,6 62,6 96,9 93,3 93,1 94,3

Bytové domy 45,0 44,6 46,0 52,9 67,3 66,4 66,3 73,6

Nástavby a přístavby k byt. domům 51,1 46,0 49,4 49,1 74,3 71,8 73,1 73,0

1) Údaje podle výkazu Iv 7 - 99 nejsou zcela totožné s publikací ČSÚ "Bytová výstavba v ČR v roce 1995, 1996, 1997, rozdíl je však zanedbatelný.

Tab. 12 Doba výstavby domů a bytů

dokončených v letech 1995-1998 (v měsících)

Průměrná doba výstavby domů (v měs.) Podíl bytů dokončených po 61 a více měs. (v %)

Rok rodinné bytové nástavby a přístavby rodinné bytové nástavby a přístavby

domy domy k rodinným k bytovým domy domy k rodinným k bytovým

domům domům domům domům

1995 61 50 50 14 44,9 56,3 31,7 1,2

1996 60 43 51 14 47,5 53,1 32,2 14,0

1997 56 32 51 14 37,6 15,3 31,0 0,7

1998 54 33 54 16 32,7 16,7 33,2 2,6

Tab. 11 Okresy s největší a nejmenší obytnou plochou (v m2) bytů

dokončených v rodinných domech 1995-1998

Obytná plocha v m2

1995 1996 1997 1998

Největší hodnoty

Praha-západ 112,4 Teplice 121,8 Praha-východ 110,6 Sokolov 152,6

Brno - město 104,1 Rakovník 114,4 Praha-západ 110,5 Praha - východ 121,3

Rakovník 103,4 Zlín 108,4 hl. m. Praha 109,2 Most 119,3

hl. m. Praha 103,2 České Budějovice 104,7 Zlín 109,1 Praha-západ 116,9

Teplice 100,5 Praha-východ 102,6 Ústí nad Labem 107,7 Chomutov 112,3

Průměr ČR 85,4 Průměr ČR 88,7 Průměr ČR 92,8 Průměr ČR 96,4

Rokycany 75,3 Karviná 73,5 Žďár nad Sázavou 77,1 Prachatice 80,7

Blansko, Pelhřimov 74,8 Český Krumlov 72,7 Opava 76,5 Rokycany 80,6

Český Krumlov 72,6 Strakonice 68,3 Semily 75,3 Vsetín 79,7

Kutná Hora 70,3 Litoměřice 66,3 Náchod 74,4 Šumperk 78,3

Tábor 68,1 Most 65,5 Strakonice 72,2 Louny 69,9

Nejmenší hodnoty

Tab. 13 Hodnota bytů dokončených v rodinných a bytových domech

1995-1998 (v Kč)

Rodinné domy Bytové domy

Rok Hodnota Průměrná hodnota (Kč) na Hodnota Průměrná hodnota (Kč) na

1 bytu 1 m3 1 m2 obytné 1 m3 užit- 1 bytu 1 m3 1 m2 obytné 1 m3 užit-

v tis. Kč kubatury plochy kové plochy v tis. Kč kubatury plochy kové plochy

1995 1438 1679 16 826 10 234 788 2200 17 528 11 776

1996 1780 2061 20 063 12 269 869 2607 19 457 13 091

1997 2143 2485 23 109 14 105 1083 3058 23 542 16 331

1998 2305 2637 23 913 14 894 1464 3526 27 688 19 898

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down