Zkušenosti s poplatky v mateřských školách

Nový školský zákon a následně také vyhláška o předškolním vzdělávání zkomplikovaly život nejen ředitelkám mateřských škol, ale také rodičům a obcím v roli zřizovatelů.

Zákon č. 561/2004 Sb. § 123 stanovuje od ledna povinnost ředitelkám mateřských škol určovat výši poplatku a vybírat jej od rodičů. Vyhláška č. 14/2004 Sb., pak uzákonila maximální výši úplaty, kdy ji může ředitelka snížit, popřípadě kdo je od ní a za jakých podmínek osvobozen. „Snížení úplaty za předškolní vzdělávání je však možnost, nikoli povinnost ředitelky,“ upozorňuje Marta Jurková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Využijí mateřské školy možnosti určit si výši úplaty podle svého ke konkurenčnímu boji? Tahle otázka se na začátku roku přímo vnucovala. Nechceme si konkurovat penězi, nechaly se slyšet ředitelky mateřských škol ve městech. Velice často se mezi sebou domlouvaly, aby se částky od sebe příliš nelišily, například v Rakovníku nebo v Tachově. Výše úplaty se pohybovala mezi 200 až 300 Kč, ale vyšplhala se také až ke 400 Kč. V některých místech byla nakonec výše úplaty mateřských škol téhož zřizovatele – navzdory rozdílným nákladům – totožná.

Situace se v jednotlivých městech liší. Do značné míry to závisí na přístupu zřizovatelů. V mnoha obcích pomáhal zřizovatel ředitelkám s výpočtem 50 % výdajů, často jim také doporučil výši úplaty. Rozhodnutí však bylo, jak praví zákon, na ředitelkách.

„Podle nákladů každé z jedenácti městských mateřských škol jsme každé vypočítali oněch 50 %,“ uvedl vedoucí odboru školství Městského úřadu (MÚ) v Kroměříži Karel Fleischmann.

„Doporučili jsme ředitelkám, aby zatím ponechaly základní výši úplaty stejnou jako dřív – 150 Kč. A to navzdory tomu, že někde činí oněch 50 % výdajů ve skutečnosti 400, 500 a někdy i 600 Kč. Argumenty pro takové rozhodnutí vyplynuly z úvahy, že různá výše úplaty na jednotlivých školách by mohla způsobit odliv dětí z mateřských škol, jejichž výdaje na dítě jsou příliš vysoké. Proto jsme se nakonec s ředitelkami shodli na tom, že výše poplatků bude v celém městě stejná.“ Město na předškolní vzdělávání připlácí. Jen za předškoláky, kteří mají podle zákona předškolní vzdělávání zdarma, dostávají školy z městského rozpočtu skoro 400 tisíc Kč.

Také v Berouně se zřizovatel se svými mateřskými školami domlouval. „Máme s nimi výbornou spolupráci,“ říká vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MÚ v Berouně Jana Forejtová. „Společně jsme zvažovali, jak až můžeme výši úplaty zvýšit, aby to rodiny příliš nepostihlo a zároveň abychom pokryli finanční náklady. Nakonec se navýšení pohybovalo kolem 100 Kč.“

V Berouně každá škola vychází ze svých skutečných nákladů. „Malá školička, které stačí na vytápění jeden plynový kotel, nemá zdaleka takovou spotřebu jako velká sídlištní školka napojená na centrální vytápění. Zatímco na malé škole činil poplatek před navýšením 150 Kč, na velké to bylo 350 Kč. Mám dojem, že nad dnešních 450 Kč žádná škola nešla.“

Karlštejn má mateřskou školu jedinou. Je součástí základní školy, dojíždějí do ní také děti z okolních obcí. „Poplatky za mateřskou školu ani za družinu paní ředitelka nezvedala, vypadá to, že bychom se mohli vejít,“ řekl starosta obce Miroslav Ureš.

V jednotřídní mateřské škole s 27 dětmi platí místní i „přespolní“ stejně – 200 Kč měsíčně. „Pan starosta nechal výši úplaty na mně,“ potvrdila ředitelka Základní a mateřské školy v Karlštejně Jiřina Janovská. „Vysvětlila jsem rodičům, z čeho jsem při stanovení výše poplatků vycházela i na co vybrané peníze půjdou. V mateřské škole to jsou pomůcky, čtvrtky, pastelky, plastelína apod. Náklady na energie platí zřizovatel. Doufám, že vystačíme.“

Většina mateřských škol a jejich zřizovatelů se zatím shodla na tom, že čas zbývající do 31. srpna je jakousi zkušební dobou. Ukáže, zda školy s nynější výší úplaty vyjdou, nebo ne.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (§ 6)

(1) Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata) tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.

(2) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu. Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle § 1 ve stejné výši.

(3) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20 až 22 zákona číslo 117/1995 Sb., o sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.), a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

(4) Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodiče dítěte /§ 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb../, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.

(5) V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 (organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu) se úplata poměrně sníží.

(6) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.