Zveřejňování záměru

Musí se smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva o věcném břemeni, které schvaluje rada obce, vyvěsit na úřední desce? U smlouvy o věcném břemeni si myslím, že stejně se neschvaluje záměr, který by se vyvěsil, ale jen přímo smlouvy. Zákon o obcích v § 38 stanoví, že majetek obce musí být...

Musí se smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva o věcném břemeni, které schvaluje rada obce, vyvěsit na úřední desce? U smlouvy o věcném břemeni si myslím, že stejně se neschvaluje záměr, který by se vyvěsil, ale jen přímo smlouvy.

Zákon o obcích v § 38 stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž nakládání s majetkem obce patří do její samostatné působnosti.

Rozhodování ve věcech nakládání s majetkem obce svěřuje zákon o obcích jednotlivým orgánům obce. Zastupitelstvu obce je podle § 85 vyhrazeno, mimo jiného rozhodování o majetkoprávních úkonech, například o nabytí a převod nemovitých věcí.

Radě obce, jako výkonnému orgánu obce v oblasti samostatné působnosti, je vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu. V obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává její funkci starosta, nestanoví-li zákon o obcích v § 102 odst. 4 jinak.

Ve věcech nakládání s majetkem obce pak zákon o obcích v § 39 odst. 1 stanoví, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce této obce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit svoje nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Jestliže jde o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo výpůjčku majetku obce na dobu kratší 30 dnů, záměr se nezveřejňuje.

K nakládání s majetkem obce se uzavírají různé druhy smluv. Smlouva o budoucí smlouvě je specifický druh smlouvy, jejíž zvláštnost spočívá v tom, že je smlouvou předběžnou. Jejím obsahem je závazek smluvních stran uzavřít jinou, budoucí smlouvu. Pokud se její uzavření váže na budoucí prodej, směnu nebo darování nemovitého majetku obce, popřípadě na jeho pronájem či výpůjčku, jsem toho právního názoru, že v tomto případě je nutné dodržet ustanovení § 39 zákona o obcích a takovýto záměr zveřejnit na úřední desce.

Obec jako vlastník nemovitého majetku může k němu zřídit věcné břemeno ve prospěch někoho jiného tak, že bude povinna zpravidla něco trpět (například umístění vodovodního potrubí na svém pozemku a za účelem jeho údržby a oprav také v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tento pozemek), nebo něčeho se zdržet.

Rozhodování v této věci, patřící do samostatné působnosti obce, není vyhrazeno žádnému orgánu obce, tzn. lze postupovat podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, kdy rada (není-li, pak starosta) zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Zastupitelstvo si tak schvalování smluv o věcném břemeni může vyhradit. Uvádím, že § 39 odst. 1 zákona o obcích neobsahuje povinnost zřízení věcného břemene zveřejnit na úřední desce před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. Na závěr rovněž připomínám, že uzavřené smlouvy se na úřední desce také nezveřejňují.

JUDr. MIROSLAV BÝMA, Ph.D.
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *